Eerste openingshandeling en ondertekening koop- en erfpachtovereenkomsten Werklandschap Overasselt op 23 januari a.s.

Op 23 januari a.s. zullen circa 15 overeenkomsten worden getekend met ondernemers uit Overasselt die hebben gekozen voor een bedrijfskavel op het nieuwe werklandschap te Overasselt. Het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein is al in 2009 vastgesteld maar tot op heden was het niet gelukt om dit terrein te vullen. Actief en doortastend optreden heeft ertoe geleid dat het nu wel is gelukt om het grootste deel van het bedrijventerrein te ontwikkelen en te verkopen.

Op dezelfde datum zullen ook de civieltechnische werkzaamheden van start gaan voor het bouwrijpmaken.

De werkzaamheden van Emphasis-advies hebben bestaan uit het leiden van het project, de opstelling van en de onderhandelingen over de te sluiten overeenkomsten, de coördinatie van de planologische procedures en de coördinatie van de civieltechnische werkzaamheden.

In bijgaande link wordt verwezen naar de communicatiefolder die ten behoeve van het project is uitgebracht.